Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü Cenk Kolçak’a verildi

Bu yıl ilki düzenlenen Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü’nün sahibi Su ve Parya kitabıyla şair Cenk Kolçak oldu.

Rıfat Ilgaz adını yaşatmak, eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak, edebiyata yeni şiirler ve adlar kazandırmayı amaçlayarak Cide Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bu yıl ilki dü­zen­le­nen “Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü” açık­lan­dı. Ödül, Cenk Kolçak’ın “Su ve Parya” isimli şiir kitabına verildi.

Tuğ­rul Kes­kin, Şükrü Erbaş, Çiğ­dem Sezer, Kaan Tan­ye­ri ve İbra­him Tığ’ın yer al­dı­ğı Se­çi­ci kurul, Cenk Kol­çak’ın “Su ve Parya” adlı ese­ri­ni oy bir­li­ğiy­le bi­rin­ci­li­ğe, Onur Şahin’in “Bun”unu oy çok­lu­ğuy­la Jüri Özel Ödülü’ne layık gördü.

“Ya­şa­mı ön­ce­le­yen in­ce­lik­li dil”

Se­çi­ci Kurul Cenk Kol­çak’ın ‘Su ve Parya’ adlı ese­ri­ni bi­rin­ci­li­ğe layık gör­me­si­nin ge­rek­çe­si­ni şöyle açık­la­dı:

“Oluş­tur­du­ğu yep­ye­ni dil ve ha­ya­tın için­den, ya­şa­yan im­ge­ler­le ör­gü­le­di­ği es­te­tik yapı, daha ikin­ci ki­ta­bı ol­ma­sı­na kar­şın son de­re­ce özgün şiir dün­ya­sı; sev­giy­le ve titiz bir so­rum­lu­luk duy­gu­suy­la şi­iri­ni kur­ma­sı; şi­iri­nin ge­le­ce­ği ve ya­şa­mı ön­ce­le­yen in­ce­lik­li dili; in­san­la top­lu­mu, bi­ri­ni öte­ki­ne feda et­me­den aynı du­yar­lık ve iç­ten­lik­le dile ge­tir­me­si; in­sa­nı geniş za­man­lı bir dün­ya­nın içine yer­leş­ti­re­rek za­ma­nın sığ­lı­ğın­dan kur­tar­ma ça­ba­sı ne­de­ni ile ‘2022 Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü’ne oy bir­li­ği ile değer gö­rül­müş­tür.”

Ödül tö­re­ni, Rıfat Ilgaz’ın mem­le­ke­ti Cide’de 6 Tem­muz 2022’de Cide Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­necek tö­ren­le sa­hip­le­ri­ne ve­ri­lecek.

Başkan Mutlu, Kolçak ve Şahin’i kutladı

Cide Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Eşref Mutlu, tüm ka­tı­lım­cı­la­ra ve se­çi­ci kurul üye­le­ri­ne te­şek­kür etti.

Baş­kan Mutlu, “Cide’mizin ye­tiş­tir­di­ği önem­li şah­si­yet­ler­den olan, büyük şa­ir-ya­zar Rıfat Ilgaz’ı anmak, onun eser­le­ri­ni ya­şat­mak ve ge­lecek ku­şak­la­ra ak­ta­rıl­ma­sı ama­cıy­la dü­zen­le­di­ği­miz ya­rış­ma­mız so­nuç­lan­dı. Bi­rin­ci olan Cenk Kol­çak’ı ve Jüri Özel Ödülü’ne layık gö­rü­len Onur Şahin kut­lu­yo­rum. Ya­rış­ma­mı­zın diğer ka­tı­lım­cı­la­rı ve se­çi­ci kurul üye­le­ri­ne de te­şek­kür edi­yo­rum. Ül­ke­miz ede­bi­ya­tı­na bir nebze olsun katkı ve­re­bil­diy­sek ne mutlu bize. 6 Tem­muz 2022’deki et­kin­li­ği­mi­ze tüm hal­kı­mı­zı davet edi­yo­rum” dedi.

Cenk Kolçak hakkında

Cenk Kolçak, 1991’de İstanbul’da doğdu. Gazeteci, şair ve yazardır. Şiirleri Edebiyat Nöbeti, Yeni e, Şiirden, Ecinniler vb. sanat ve edebiyat dergilerinde yayımlandı; güncel olarak kültür yazıları ve söyleşileri gazete ve dergilerde yayımlanmaya devam etmektedir.

2018 yılında Öteki Yayınevi tarafından yayınlanan ilk şiir kitabı AKBABALAR ÇAĞINDA, 2019 Ruhi Türkyılmaz Sanatevi Şiir Ödülü’ne layık görüldü. SU VE PARYA isimli şiir kitabı Manos Kitap (Ekim 2021) tarafından yayınlandı. Şiirleri çeşitli dillere çevrildi.

ARTI TV kanalında, program editörlüğü yapmamın yanı sıra, haftada bir Pazar günleri yayınlanan Edebiyattan Sayfalar isimli bir de kültür ve sanat programı hazırlayıp sunarak televizyonda birçok söyleşi gerçekleştirdi.

Jurnal Türkiye haber sitesinin kurucuları arasında yer aldı.

Kurucularından olduğu Yirmibirmart kültür ve sanat platformunun yayın kurulunda yer almaktadır.

P.E.N Türkiye Yazarlar Derneği üyesidir.

Rıfat Ilgaz Şiiir Ödülü